J. angielski

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

JĘZYK ANGIELSKI

klasy IV - VIII

Szkoła Podstawowa w Chwalibożycach

 

 

Główne założenia nowej podstawy programowej

 

Nadrzędny cel nauki języka obcego - skuteczne porozumiewanie się w mowie i w piśmie.

 

  1. Zapewnienie przez szkołę kształcenia uczniów w grupach o zbliżonym poziomie biegłości w zakresie języka obcego nowożytnego poprzez podział klasy na grupy bądź stworzeniem grup językowych międzyoddziałowych, począwszy od klasy IV.

  2. Wykorzystywanie autentycznych materiałów źródłowych (zdjęć, filmów, nagrań audio, tekstów), w tym z użyciem narzędzi związanych z TIK.

  3. Bieżąca nieformalna oraz formalna diagnoza oraz przekazywanie jej wyników w sposób czytelny rodzicom.

  4. Wykorzystanie zajęć do kształtowania postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur oraz stosowanie odniesień do kultury, tradycji i historii kraju pochodzenia uczniów.

  5. Wspieranie przez kształcenie w zakresie pozostałych przedmiotów.

Podstawa nadal podnosi kwestie takich kompetencji jak: współdziałanie w grupie, korzystanie
z różnych źródeł informacji, stosowanie strategii komunikacyjnych, czy dokonywanie samooceny.

 

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego jest zgodny z ogólnymi zasadami oceniania z przedmiotów zawartymi w WSO.

 

Uczeń oceniany jest w różnych kategoriach, według różnych umiejętności i kompetencji językowych:

 

  1. prace domowe (kategoria: ćwiczenia typu gramatycznego lub leksykalnego, oraz kategoria: samodzielna wypowiedź pisemna);

  2. znajomość słownictwa i zwrotów(kategoria: ustna praca domowa – opanowanie słownictwa i zwrotów z danej lekcji,

  3. czytanie (kategoria: płynność czytania bez przygotowania- za poprawne czytanie bądź czytanie z niewielką ilością błędów uczeń otrzymuje ‘plus. Zaś pięć plusów zamieniane jest na ocenę bardzo dobrą, ocenia się też za czytanie po przygotowaniu, czytanie ze zrozumieniem );

  4. słuchanie (rozumienie ogólnego sensu tekstu mówionego sprawdzane za pomocą różnego rodzaju ćwiczeń);

(5) mówienie (kategoria: umiejętność wypowiadania się na dany temat – bez przygotowania, oraz kategoria: wypowiedź ustna przygotowana w domu; dialogi i scenki przygotowane w klasie);

(6) aktywność na lekcji (wszelkie jej formy: czytanie, odpowiedzi ustne i pisemne, praca indywidualna i zespołowa, gry i zabawy językowe)

  1. praca pisemna na lekcji (umiejętność wykonywania ćwiczeń gramatycznych

i leksykalnych oraz samodzielnej wypowiedzi pisemnej);

(8) tłumaczenie (tłumaczenie tego, co mówi nauczyciel – z angielskiego na polski – dla całej klasy);

(9) testy krótkie (tzw. kartkówki) - obejmujące materiał z 1-3 ostatnich lekcji –

zapowiedziane lub niezapowiedziane;

(10) zadania dodatkowe – wszelkiego typu prace nadobowiązkowe, zasugerowane przez nauczyciela lub wykonane z inicjatywy ucznia (np. udział w konkursie i

wykazanie się pracą w celu przygotowania się do niego, lub przeczytanie

i omówienie lektury);

(12) PROJEKTY – samodzielnie przygotowane przez uczniów większe prace podsumowujące lub rozszerzające omawiany blok tematyczny; uczeń

prezentuje w grupie lub indywidualnie przed klasą swój PROJECT

 

(13) prowadzenie zeszytu ćwiczeń – sprawdzane pod

kątem poprawności i staranności wykonywania zadań; zaznaczone błędy

i wymienione braki uczeń ma obowiązek uzupełnić w terminie

określonym przez nauczyciela (średnio od 3 dni do 2 tygodni);

(14) prowadzenie zeszytu

 

(15) sprawdziany /testy i testy diagnostyczne – sprawdzające wiedzę z danego działu, zapowiadane tydzień

wcześniej, obejmujące ćwiczenia pisemne, czytanie ze zrozumieniem

oraz (choć nie zawsze) ćwiczenia ze słuchu; sprawdzian poprzedzony

jest powtórzeniem oraz podaniem zakresu materiału, który będzie

podlegał sprawdzeniu.

 

W ciągu semestru uczeń ma prawo poprawić oceny niedostateczne – z testu bądź kartkówki pisząc ja ponownie (1 raz), uczeń, który otrzymał ocenę ndst. Za brak zadania jest zobowiązany do jego wykonania na najbliższą lekcję. W przypadku poprawy prac pisemnych, oceną wiążącą jest ocena poprawki. Termin poprawy to tydzień od otrzymania oceny. W szczególnych przypadkach (choroba ucznia itp.) nauczyciel ustala z uczniem przedłużenie terminu.

 

Ocena semestralna /końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych. Oceny cząstkowe, które uczeń otrzymał w ciągu semestru służą oczywiście określeniu poziomu umiejętności i kompetencji językowych uzyskanych przez ucznia, jak również są odzwierciedleniem sumienności ucznia i jego wkładu pracy; jednak najważniejsze oceny cząstkowe to oceny uzyskane za prace pisemne (kolor czerwony) oraz za aktywność, a ścislej mówiąc wypowiadanie się w języku angielskim. Doceniony jest wkład pracy ucznia, przy czym nauczyciel dostosowuje swoją ocenę do możliwości dziecka. Kieruje się też opinią i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Sumienność i ilość włożonej przez ucznia pracy jest zawsze brana pod uwagę na korzyść ucznia, nawet jeśli wyniki uzyskiwane przez ucznia na sprawdzianach są nieco słabsze niż wystawiona przez nauczyciela ocena semestralna /końcoworoczna.

 

Przy wystawianiu oceny końcoworocznej bierze się pod uwagę oceny uzyskane na zakończenie obu semestrów, przy czym przy tzw. „tendencji zwyżkowej” (gdy ocena na drugie półrocze jest wyższa od oceny na pierwsze półrocze) średnia zostaje ‘zaokrąglona’ na korzyść ucznia, a przy „tendencji zniżkowej” – w kierunku oceny niższej ; w ten sposób bierze się pod uwagę z jednej strony poprawę lub pogorszenie pracy ucznia w ciągu roku szkolnego, z drugiej strony uwzględnia się fakt, że praca w drugim semestrze opiera się w dużym stopniu na wiedzy i umiejętnościach zdobytych w pierwszym semestrze.

 

 

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- wykazał się wiedzą wykraczającą poza materiał przerabiany na lekcjach (zakres

słownictwa, znajomość bardziej zaawansowanych struktur językowych);

- wykazał się umiejętnościami wyższymi od oczekiwanych na danym etapie edukacyjnym

(np. umiejętność rozumienia bardziej zaawansowanych językowo tekstów pisanych i

mówionych, płynność, poprawność i złożoność wypowiedzi ustnej i pisemnej);

- wzorowo wywiązywał się z powierzonych zadań i zawsze aktywnie uczestniczył w

lekcji;

- wykonał przynajmniej jedno zadanie dodatkowe (np. przeczytanie i zreferowanie

książki w języku angielskim, dodatkowy Project zaprezentowany przed klasą);

- osiągnął znaczne sukcesy w konkursach z języka angielskiego.

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował zakres materiału przerabiany na lekcjach na poziomie bardzo dobrym;

- wykazał się bardzo dobrym poziomem umiejętności oczekiwanych na danym etapie

edukacyjnym (bardzo dobrze rozumie tekst pisany i mówiony prezentowany na lekcji,

potrafi wypowiadać się - ustnie i pisemnie - na każdy przerabiany na lekcji temat,

używając pełnych zdań; popełnia czasem drobne błędy językowe);

- bardzo dobrze wywiązywał się z powierzonych zadań i aktywnie uczestniczył w

lekcji;

- brał udział w konkursach z języka angielskiego i osiągnął wymierny sukces.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował zakres materiału przerabiany na lekcjach na poziomie dobrym;

- wykazał się dobrym poziomem umiejętności oczekiwanych na danym etapie

edukacyjnym (na ogół dobrze rozumie tekst pisany i mówiony prezentowany na lekcji,

potrafi wypowiadać się - ustnie i pisemnie - na tematy, które zostały przerobione na

lekcji, na ogół używa pełnych zdań; popełnia błędy językowe, lecz nie są to błędy

rażące);

- dobrze wywiązywał się z powierzonych zadań i na ogół aktywnie uczestniczył w lekcji;

- brał udział w konkursach z języka angielskiego, lecz nie osiągnął szczególnych

sukcesów.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- ma wiele braków w opanowaniu zakresu materiału przerabianego na lekcjach;

- jego umiejętności, oczekiwane na danym etapie edukacyjnym, wymagają dalszego

doskonalenia (nie zawsze rozumie tekst pisany i mówiony prezentowany na lekcji;

na tematy, które zostały przerobione na lekcji, wypowiada się - ustnie i pisemnie –

używając prostych zdań; popełnia wiele błędów językowych);

- nie zawsze wywiązywał się z powierzonych zadań i na ogół nie uczestniczył aktywnie w

lekcji.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- ma wiele braków w opanowaniu zakresu materiału przerabianego na lekcjach i nie

wykazuje chęci nadrobienia ich;

- nie przyswoił sobie większości umiejętności, oczekiwanych na danym etapie

edukacyjnym (ma kłopoty ze zrozumieniem tekstów pisanych i mówionych

prezentowanych na lekcji; ma duże kłopoty z wypowiadaniem się - ustnie i pisemnie –

na większość tematów, które zostały przerobione na lekcji, popełnia rażące błędy

językowe);

- na ogół nie wywiązywał się z powierzonych zadań i nie uczestniczył aktywnie w

lekcji.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował większości materiału przerabianego na lekcjach (mając ku temu

wystarczające możliwości intelektualne);

- nie przyswoił sobie umiejętności, oczekiwanych na danym etapie edukacyjnym (nie

rozumie tekstów pisanych i mówionych prezentowanych na lekcji, nie potrafi / nie chce

wypowiadać się ustnie ani pisemnie);

- nie wywiązywał się z powierzonych zadań i nie uczestniczył w lekcji;

- nie wykazywał chęci współpracy z nauczycielem ani na lekcji, ani na zajęciach

wyrównawczych, pomimo wielokrotnie proponowanej mu przez nauczyciela pomocy

i pomimo współpracy nauczyciela z rodzicami ucznia w celu udzielenia mu takiej

pomocy.

 

 

 

Na lekcję przynosimy zeszyt, podręcznik i ćwiczenia (na każdą lekcje), dodatkowo, gdy nauczyciel zapowie, inne materiały, np. słownik, kredki, obrazki, wycinki z gazet.

 

Każdy uczeń może 2 razy w semestrze nie odrobić zadania domowego, nie podając konkretnego powodu. Każdy następny brak zadania oznacza wpisanie do dziennika oceny niedostatecznej (w sytuacjach losowych, niezależnych od ucznia nauczyciel nie wpisuje jedynki, ale uczeń nadrabia zaległości na najbliższą lekcję).

 

Jednodniowa nieobecność (wyjazd, zawody) nie zwalniają ucznia z obowiązku przygotowania się do zajęć.

 

Uczeń, który przychodzi do szkoły po dłuższej nieobecności (min. tydzień, czyli 3 lekcje) zwolniony jest z posiadania zadania domowego, pisania kartkówki, testu POD WARUNKIEM, IŻ ZGŁOSI NAUCZYCIELOWI NIEPRZYGOTOWANIE. Może to zrobić przed lekcjami rano, na e-dzienniku, najpóźniej przed rozpoczęciem lekcji, na którą jest nieprzygotowany. Nauczyciel daje mu czas na nadrobienie zaległości – ok 7 dni.

Sprawdziany całogodzinne zapowiadane są z tygodniowym lub dwutygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki nie muszą być zapowiadane, obejmują materiał z 1, 2 lub 3 ostatnich lekcji.

Uczeń, który przeszkadza w prowadzeniu lekcji może otrzymać zadanie dodatkowe do domu.

 

Brak zeszytu lub ćwiczeń, w którym była zadana praca domowa oznacza brak zadania i 'minus' w dzienniku (jeśli to jest pierwszy lub drugi raz w semestrze) lub uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli więcej niż 2 razy nie miał zadania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTCROSSING  - świat w zasięgu ręki!!!

 

Lubicie poznawać innych ludzi, a przy okazji szlifować swój angielski i otrzymywac widokówki z całego świata? Ruszamy z akcją Postcrossing.

 

Najpierw należy się zarejestrować - https://www.postcrossing.com/signup , następnie kliknąć w "send a postcard" . W tym momencie przyznana nam jest losowo osoba, także zarejestrowana na tej stronie. Może ona pochodzic z każdego kraju. Następnie musimy przeczytać informację o tym użytkowniku i wysłac do niego kartkę. Gdy już ją wyslemy...czekamy, aż ktoś inny nas wylosuje i wtedy dostajemy swoją pierwszą pocztówkę i tak dalej i tak dalej...

 

Szczegóły [oraz wszelka pomoc w pisaniu] u p. Kamili Szyszki

 

Zapraszamy :)

 

HALLOweEn

http://www.primarygames.com/holidays/halloween/games.php

http://www.thekidzpage.com/halloween_games/

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/category/topics/halloween

 

 

 

 Tłumaczenie pt. 'Somebody, Anybody...'

tlumaczenie_dla_klasy_vi.doc

Find the differences - Znajdź różnice:)

shoppingchaos.jpg


Do you like Santa Claus? You can write to him a letter. Try! Maybe he will send you a gift or just greetings? It may be fine. You will be very proud:).Here are Santa's adresses you can write to:
 
"Santa Claus' Main Post Office
Tähtikuja 1,
96930 Napapiiri
Finland

Santa Claus Office
FIN-96930 Napapiiri
Rovaniemi
Finland

Santa Claus Arctic Circle
96930 Rovaniemi
Finland

You can also send an sms to Santa - santa.claus@santaclausoffice.fi lub
joulupukinpaaposti@posti.fi

or telephone??? Be brave:

358 20 452 3120 (tel.), 358 16 3481 418 (faks).

Christmas is coming.....Let's  sing these beautiful songs together :)


Last Christmas - Wham

 

Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day
you gave it away
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special

Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day
you gave it away (you gave it away)
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special (special)


Mary's boy child -Boney M.


Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.
And man will live for evermore, because of Christmas Day.

Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said,
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.

Hark, now hear the angels sing, a king was born today,
And man will live for evermore, because of Christmas Day.
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.

 

 

lista czasowników nieregularnych tu: czasowniki_nieregularne.doc


Lots of fun at this website!!! enter:) 

 

http://www.anglomaniacy.pl/games.htm

 

 Catch the pumpkin !

 

http://www.anglomaniacy.pl/hgames1.htm

 

Some Halloween activities for you:

 

http://www.dltk-holidays.com/halloween/

 

 

       

 

 

     W roku szkolnym 2012/2013 koło języka angielskiego odbywać się będzie w poniedziałki na 7. i 8. lekcji co dwa tygodnie. Pierwsze spotkanie 10 września.

       W bieżącym roku szkolnym pracujemy przede wszystkim nad sprawnością MÓWIENIE!!! Przełammy tę barierę jezykową. Zajęcia będą miały gównie formę koła teatralnego z dominującym językiem angielskim. Proponuję zainteresowanym uczniom: scenki rodzajowe, opowiadania, dowcipy, piosenki i in. Damy radę!

       Uczniowie, którzy mają problem z opanowaniem materiału językowego, potrzebują dodatkowego przygotowania się na sprawdzian bądź kartkówkę, pomocy w odrobieniu pracy domowej, również są mile widziani. Przychodźcie w piątki na 7. lekcji. Angielski nie gryzie!!!

 Zapraszam wszystkich zainteresowanych :)

 

                                                                                                                                             Kamila Szyszka

 

 

 

 

 

tlumaczenia_kolko2.doc

 

4 czerwca odbęda się eliminacje do II gminnego Konkursu Recytatorskiego w Języku Angielskim. W kategorii klas I-III rywalizują:

Iza Rakowska, Julia Gandziej, Maja Kochler. W kategorii klas IV-VI: Karol Wodecki, Agata Drozda, Karolina Żuczkowska, Sara Budzik, Dominika Dojlida, Rafał Krawczyk.

Z obydwu grup zostanie wyłonionych po 2 finalistów, którzy bedą reprezentować naszą szkołę 11 czerwca podczas znmagań na szczeblu gminnym.  Za wszystkich trzymamy mocno kciuki!!!