Aktualności

16 sierpnia 2017 15:59 | Aktualności

Stypendium szkolne/pomoc materialna 2017/18 wnioski do 15 września 2017r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Wysokość stypendium zostaje zwiększona, gdy dodatkowo występuje u ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium niepełnosprawność. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może być większa niż kwota 514 zł netto. Za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Do wniosku należy dołączyć wszelkie zaświadczenia potwierdzające wszelkiego rodzaju dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - w przypadku korzystania ze świadczeń pomocy społecznej należy przedłożyć odpowiednie zaświadczenie o okresie i wysokości otrzymywanej pomocy.

Zaświadczeniami potwierdzającymi rodzaj przychodu mogą być w szczególności:

  • zaświadczenie o zarobkach wystawione przez pracodawcę,

  • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wielkości uzyskanego przychodu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,

  • zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,

  • odcinek emerytury lub renty, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych, świadczeniach przedemerytalnych, dodatku szkoleniowym, itp. lub o posiadanym statusie osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku.

 Szczegółowe informacje i wniosek w zalącznikach

 

WAŻNE!

 

Stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne są przekazywane w formie refundacji poniesionych kosztów po przedłożeniu faktur lub rachunków imiennych dokumentujących poniesienie wydatków na cele edukacyjne lub w formie zaliczki pobranej w celu dokonania wydatków na cele edukacyjne, którą należy rozliczyć przedkładając faktury VAT lub rachunki imienne.

 

Wszelkie informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Oświaty pod nr tel.: 71/3134657.


Przeczytano: 305 razy. Wydrukuj|Do góry