Komunikaty

06 kwietnia 2016 11:26 | Komunikaty

Krus- wakacje rehabilitacyjne

 

 

K a s a R o l n i c z e g o U b e z p i e c z e n i a

S p o ł e c z n e g o

O d d z i a ł R e g i o n a l n y w e W r o c ł a w i u

 

ul. Powstańców Śląskich 62, 53-333 Wrocław

Sekretariat tel. 71 367-18-44, fax 71 367-29-38

Informacja: ubezpieczeniowa tel. 71 367-85-18, emerytalno-rentowa tel. 71 367-59-71

www.krus.gov.pl, e-mail: wroclaw@krus.gov.pl

 

KOMUNIKAT

 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR we Wrocławiu informuje, że w okresie wakacji 2016 roku zorganizowane zostaną turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego w CRR w Szklarskiej Porębie w terminie od 11.07-31.07.2016r. oraz dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w CRR Jedlcu w terminie od 28.07.-17.08.2016r.

W turnusie rehabilitacyjnym mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2001-2009 (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. Podstawą skierowania jest wniosek kwalifikacyjny, wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniu rodzica/opiekuna prawnego.

Wzór wniosku oraz informacja i oświadczenie dostępne są na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl. Odpłatność za pobyt każdego dziecka wynosi 200 zł, natomiast koszty podróży odpowiadają równowartości ceny biletów PKS lub PKP 2 kl.

Prosimy o rozpowszechnianie powyższych informacji wśród dzieci rolników oraz przyjmowanie zgłoszeń dzieci chętnych na wyjazd i niezwłoczne przekazywanie ich mailem na adres aneta.szczucka@krus.gov.pl bądź telefonicznie (71) 3359542. Termin składania wniosków wypełnionych przez rodziców upływa z dniem 18.05.2016r.

Ewa Kowalczyk

Kierownik Wydziału Prewencji,

Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

KRUS O/R we Wrocławiu

Przeczytano: 654 razy. Wydrukuj|Do góry